OSTUTINGIMUSED

01.01.2020

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ning ettevõtete (edaspidi Tellija) ja veebilehe Radiaatorid.ee omanik HMS OÜ (registrikood 11225943) (edaspidi Müüja), asukohaga Pirita tee 20/4, 10127 Tallinn, Eesti vahel Radiaatorid.ee veebikeskkonna vahendusel pakutavate ja HMS OÜ tootevalikus olevate toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Ostu sooritamisel kinnitab Tellija, et on tutvunud allolevate tingimustega

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja poolt pakutavate toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.4. Müüja on õigustatud muutma ning täiendama allolevaid tingimusi. Ostu hetkel kehtivad tingimused, millega Tellija nõustub, edastatakse koos tellimuse kinnituse ja arvega tellimuse hetkel.

2. Hinnad

2.1. Kõik veebilehel Radiaatorid.ee märgitud ja Müüja poolt pakutavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Kõik veebilehel Radiaatorid.ee märgitud hinnad on näitlikud ning ei kajasta toote lõpphinda.

2.3. Täpse ostuhinna teadasaamiseks tuleb Tellijal esitada hinnapäring.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Tellimuse saavad esitada ainult täisealised ja teovõimelised Tellijad.

3.2. Toote tellimiseks peab Tellija küsima hinnapakkumise kasutades nuppu “Saada hinnapäring” või saates e-maili veebilehel Radiaatorid.ee märgitud aadressil. Müüja spetsialist koostab hinnapakkumise ja kui see pakkumine on Tellijale sobilik, siis saadab Müüja Tellijale tellimuse kinnituse ja arve.

3.3. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist, peab Tellija veenduma, et tellimuse kinnitusel olevad andmed on korrektsed.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

3.5. Müüjal on õigus sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud tooted jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: toode ei ole enam tootja valikus; tootja on muutnud toote hinda; Toote tarnimine on Müüjast sõltumatutel põhjustel oluliselt raskendatud.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Toodete eest saab tasuda pangaülekandega Müüja pangakontole vastavalt arvel näidatud rekvisiitidele.

4.2. Tellimus tühistatakse juhul, kui Tellija ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.3. Tellimus vormistatakse peale 100% ettemaksu tasumist, kui ei ole lepitud kirjalikult kokku teisiti.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Müüja annab tooted Tellijale üle kirjalikult e-maili teel kokkulepitud tingimustel ja asukohas Eestis.

5.2. Toote omandiõigus läheb Müüjalt Tellijale üle pärast toote üleandmist transpordi ettevõttelt Tellijale.

5.3. Tellija on enne toote vastuvõtmist kohustatud toote üle vaatama. Toote pakendi vigastuste korral on Tellija kohustatud tegema vigastatud pakendist pildi, sellekohase märkuse transpordi ettevõtte saatelehele ning teavitama Müüjat. Toote vastavuse tellimusele, kõikide detailide olemasolu ja vigastuste/defektide kontroll tuleb Tellijal teostada hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale toote Tellijale üleandmist. Kauba mittevastavusest tellimusele, detailide puudumisest või vigastustest/defektidest tuleb koheselt kirjalikult e-maili teel teavitada Müüjat. (vt ka punkti 7)

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Tellijal on õigus enne toote eest tasumist oma tellimus alati ühepoolselt tühistada. Selleks tuleb saata Müüjale kirjalikult e-maili teel vastavasisuline teade.

6.2. Tellijal on õigus peale toote eest tasumist oma tellimus tühistada Tootja poolt määratud tingimustel. Selleks tuleb saata Müüjale kirjalikult e-maili teel vastavasisuline teade.

6.3. VÕS § 53 lg 4 punkt 3 sätestab, et 14 päevast taganemisõigust ei kohaldata sellise asja üleandmisel, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Kõik veebilehel radiaatorid.ee ja Müüja poolt pakutavad tooted valmistatakse alati vastavalt Tellija tingimustele (mõõtmed, värv, ühendused jne) eritellimusena. Seetõttu ei laiene tagastusõigus mitte ühelegi veebilehel Radiaatorid.ee pakutavale ja Müüja tootevalikus olevale tootele.

7. Garantii, pretensiooni esitamine ja tellimusele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Tootele kehtib garantii Tootja poolt määratud perioodil ning vastavalt Tootja kehtestatud tingimustele.

7.2. Juhul, kui Tootja ei ole märkinud teisiti, kehtib elektriseadmetele ja elektroonilistele komponentidele alati garantii 2 aastat.

7.3. Tootja poolne garantii ei kehti juhul kui:

7.3.1. Toode on halvenenud/kahjustunud Tellija süül.

• Toode on saanud vigastada Tellija poolsel transpordil, hoiustamisel, paigaldamisel või kasutamisel
• Tootele on tehtud Tellija poolseid modifikatsioone ja muudatusi
• Toote paigaldus on teostatud selleks kvalifikatsiooni mitte omava isiku poolt
• Toote paigaldusel ei ole järgitud toote infolehel olevaid instruktsioone ja tingimusi
• Toote paigaldus on teostatud selleks mittesobivate tarvikute ja lisaseadmetega

7.3.2. Kahjustused on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

• Tootele on teostatud perioodiline tühjendamine
• Tootes on kasutatud keemilisi vahendeid, mis võivad toodet kahjustada
• Tootes kasutatav küttevesi ületab tootja poolt kehtestatud maksimaalset temperatuuri, rõhku ja php taset
• Toode on ühendatud avatud paisupaagiga küttesüsteemi
• Toode on ühendatud tarbevee küttesüsteemi

7.3.3. Toote halvenemine/kahjustused on tingitud normaalsest füüsilisest kulumisest tavalise kasutamise korral.

7.4. Tootja poolne garantii ei kata kulusid, mis on seotud toote paigalduse, teisaldamise ja muude toote paigaldamiseks või teisaldamiseks vajalike ehitustöödega.

7.5. Müüja vastutab toodete tellimusele mittevastavuse eest Tootja poolt määratud tingimustel.

7.6. Toote vastavuse tellimusele, kõikide puuduste (detailide olemasolu ja vigastuste/defektide) kontroll tuleb Tellijal teostada hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale toote Tellijale üleandmist. Kauba mittevastavusest tellimusele, detailide puudumisest või vigastustest/defektidest tuleb koheselt kirjalikult e-maili teel teavitada Müüjat.

7.7. Toote tellimusele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist tellimusele vastava ja puudusteta toote vastu. Toote asendamine toimub Tootja poolt kehtestatud tingimustel.

7.8. Toodet ei tohi paigaldada või võtta kasutusse enne tellimusele vastavuse ja puuduste kontrolli teostamist. Vastasel juhul ei kehti tootja garantii ja müüja vastutus.

7.9. Müüja vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul. Pretensioone saab esitada e-maili aadressil info@radiaatorid.ee.

7.10. Toote defekti tuvastamisel palume saata defektse toote pakendist ning tootest pildid ning probleemi kirjelduse e-maili aadressile info@radiaatorid.ee. Pakendil oleva informatsiooni põhjal saab Müüja pretensiooni vastu võtta.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

9.1. Müüja tagab Tellija andmete sh isikuandmete kaitsmise ja kasutamise lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Müüjal on Tellija nõusolekuta õigus töödelda andmeid (sh isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks.

10. Muud tingimused

10.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2. Tellija ja Müüja vahel seoses toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn või e-posti aadressil avaldus@komisjon.ee) või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
Täpsem info vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta www.ttja.ee ja www.komisjon.ee.

11. Diskleimer

11.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

11.2 Müüja jätab endale õiguse korrigeerida toodete hindu. Antud juhul jätab Müüja endale õiguse loobuda müügist ning tühistada tellimus ja tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

11.3 Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse veebilehel Radiaatorid.ee regulaarselt. Andmed võivad olla peale Tellija viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega ning nende täiendamisega tootja poolt võib veebilehel Radiaatorid.ee olevate toodete tooteinfos esineda ebatäpsusi.
Antud juhtul Müüja ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame alati enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust tootja veebilehelt või kahtluste korral konsulteerida meie klienditeenindusega telefonil 611 7073.